Patologies Bucodentals: càries, bruxisme i gingivitis

ResumMitjançant el desenvolupament del Protocol de salut que s’ ha desenvolupat durantdos mesos en l’ assignatura de M6, amb l’ objectiu de motivar, prevenir i promoure la higienebucodental en un grup control d’ alumnes...